Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “sản nhũ

Yêu nhau được không


Tác giả: Trang Sinh Hiểu Mộng

Thể loại: hiện đại, cường công nhược thụ, sinh tử, sản nhũ

Tình trạng: hoàn

Download


Thạch nữ lão bà


Tác giả: Hạ Khê

Thể loại: cổ trang, hoạn quan, sản nhủ, sinh tử văn, nhất thụ nhất công, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


U lan lộ


Tác giả: Hiên Viên Hoa Tế

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nam nam sinh tử, sản nhủ, H cao, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Nhũ mẫu


Tác giả: Nhàn Bất Quá

Thể loại: cung đình, nhất công nhất thụ, sinh tử văn, sản nhũ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Nhũ dương


Tác giả: Vưu Lị Công Chủ

Thể loại: đoản văn, sản nhũ, ‘Petshop of horrors’ đồng nhân, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Mạch thượng sơ huân


Tác giả: Phật Ngâm

Thể loại: sản nhũ, nhất công nhất thụ, sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Ái thuyết bất xuất khẩu


Tác giả: Thu Chí Thủy

Thể loại: hiện đại, ngược tâm, sinh tử, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, sản nhũ, HE.

Tình trạng: hoàn

Download