Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “ngược

Vương gia chi tam-Trích thứ Vương gia tam dọa mê ám


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, , cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, ngược văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi nhị- Bổn bổn hoàng đế nhị động xuân tâm


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, , cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, ngược văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vương gia chi nhất -Đào hoa Vương gia nhất động xuân phong


Tác giả: Xuyên Bạch/Chiến Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, cường công cường thụ, mĩ công anh tuấn thụ, sinh tử văn, ngược văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Đại lý dựng phu


Tác giả: Dĩ Hinh

Thể loại: hiện đại, ngược, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Tàng tình chi toái nguyệt


Tác giả: Nga Phi/ Diễm Tỷ

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược văn, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Tàng tình chi quyết trần


Tác giả:  Nga Phi/ Diễm Tỷ 

Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược văn, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Nhiều loại hoa tan mất


Tác giả: không rõ

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, ngược, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Nguyên nhân túy nguyệt duyến diệt bảy tháng


Tác giả: Thanh Lãnh Nguyệt Sắc

Thể loại: cổ trang, nam nam sinh tử, ngược, BE

Tình trạng: hoàn

Download


Ma Tiêu công tử trảm nguyệt khách


Tác giả: Thiện An

Thể loại: xuyên việt, giang hồ, cung đình, nhất công nhất thụ, sinh tử, hài, ngược, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Hận long ngâm


Tác giả: Lam Lam

Thể loại: sinh tử, ngược luyến tàn tâm, nhất công nhất thụ, huyền huyễn

Tình trạng: hoàn

Download