Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “ngược luyến tàn tâm

Thùy tiếu đông phong


Tác giả:  A nhan

Thể loại: cổ trang,nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm,sinh tử văn

Tình trạng:  hoàn

Download


Thiên hạ đệ nhất ngoan


Tác giả: Thư gia

Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, ngược luyến tàn tâm, sinh tử, HE, SM

Tình trạng: hoàn

Download


Sơn Linh tộc việc ít người biết đến chi bất đồng lộ


Tác giả: Y Trần

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, HE

Tình trạng: hoàn

Download 


Không Trần Độ


Tác giả: Nguyệt Bội Hoàn

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, mĩ công, ngược luyến tàn tâm, sinh tử văn, BE

Tình trạng: hoàn

Download


Hận long ngâm


Tác giả: Lam Lam

Thể loại: sinh tử, ngược luyến tàn tâm, nhất công nhất thụ, huyền huyễn

Tình trạng: hoàn

Download


Dữ quân bán duyến


Tác giả: Thu Chí Thủy

Thể loại: cổ trang, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Đế quốc dựng phu


Tác giả: Lạp Luyện Bối Tâm

Thể loại: nhất công nhất thụ, ngược luyến tàn tâm, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Cự tinh tri ngã tâm


Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: hiện đại, ngược luyến tàn tâm, nam nam sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Ác mộng


Tác giả: Điển Y

Thể loại: hiện đại, ngược luyến tàn tâm, nam nam sinh tử, HE, song tính nhân

Tình trạng: hoàn

Download


Bá đạo dữ quật cường


Tác giả: Phong Khinh Dương

Thể loại: ngược luyến tàn tâm, sinh tử 

Tình trạng: hoàn

Download


Ái,chí tử phương hưu


Tác giả: A Nhan

Thể loại: hiện đại,nhất thụ nhất công, ngụy phụ tử, ngược luyến tàn tâm,sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Chính thị vi nhĩ


Tác giả: Thập Thế

Thể loại:cổ trang, cung đình, sinh tử văn , ngược luyến tàn tâm, nhất thụ nhất công, HE. 

Tình trạng: chính văn + phiên ngoại hoàn

Download