Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “hiện đại

Y giả công tân


Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng

Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, ôn nhu (mặt dày) bác sĩ công, mặt lạnh tinh anh thụ, công sủng thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Yêu nhau được không


Tác giả: Trang Sinh Hiểu Mộng

Thể loại: hiện đại, cường công nhược thụ, sinh tử, sản nhũ

Tình trạng: hoàn

Download


Vô hữu khả cập


Tác giả:  Đan Huyền

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, song tính nhân, công sủng thụ, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Võng du chi tuyệt sắc tiểu hồ


Tác giả:  Nam Quốc Thao Thiết

Thể loại: hiện đại, nhất thụ đa công, cường công nhược thụ, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vĩnh viễn hữu đa viễn


Tác giả: Na Sơn Na Thủy

Thể loại: hiện đại, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Trọng lai


Tác giả: Không rõ

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, nhất công nhất thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Thất nguyệt lưu hỏa


Tác giả: Tử Nguyệt Sa Y

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, HE(?)

Tình trạng: hoàn

Download


Dị văn dị lục


Tác giả: Trúc Tử Bất Khai Hoa

Thể loại: hiện đại, sinh tử, BE

Tình trạng: hoàn

Download


Đại lý dựng phu


Tác giả: Dĩ Hinh

Thể loại: hiện đại, ngược, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Tiểu thụ đế quốc


Tác giả: không rõ

Thể loại: hiện đại, tương lai năm 3000, người nhân tạo, sinh tử, HE(?)

Tình trạng: hoàn 

Download


Thực nghiệm tình nhân tục tập


Tác giả: Duật Nhật

Thể loại: hiện đại, sinh tử, xuyên việt

Tình trạng: hoàn

Download


Thực nghiệm tình nhân


Tác giả:  Duật Nhật

Thể loại: hiện đại đô thị, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download