Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “đoản văn

Thanh phong tục nhật


Tác giả: Không rõ

Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đoản văn, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Nhũ dương


Tác giả: Vưu Lị Công Chủ

Thể loại: đoản văn, sản nhũ, ‘Petshop of horrors’ đồng nhân, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Ma Da truyền thuyết (摩耶传说)


Tác giả: Thập Thế

Thể loại: đoản văn, huyền huyễn, sinh tử, nhất công nhất thụ, mỹ công ôn nhu thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Tích hương ngữ (惜香语)


Tác giả: Thập Thế

Thể loại: đam mỹ, đoản văn, cường thụ cường công, sinh tử văn, hỗ công, trung khuyển công mỹ thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Phi Kiêu


Tác giả: Thập Thế

Thể loại: nhất thụ nhất công, đoản văn, sinh tử, SE(?)

Tình trạng: hoàn

Download


Hồng song nguyệt


Tác giả: Phù Đàn

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, đoản văn, BE (?)

Tình trạng: hoàn

Download


Family Portrait


Tác giả: Purplecrystal

Thể loại: hiện đại, huyễn nhuyễn, nam nam sinh tử, đoản văn, HE (?)

Tình trạng: hoàn

Download


Cấp yêu đích ngươi


Tác giả: SaiLee

Thể loại: đoản văn, hiện đại, nam nam sinh tử, ngược tâm, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Bích tình hình con nước thiên


Tác giả: Tứ Huyền

Thể loại: cổ trang, cung đình, đoản văn, ấm áp, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download