Nhân vô dục nhân vô phúc

Posts tagged “BE

Dị văn dị lục


Tác giả: Trúc Tử Bất Khai Hoa

Thể loại: hiện đại, sinh tử, BE

Tình trạng: hoàn

Download


Không Trần Độ


Tác giả: Nguyệt Bội Hoàn

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, mĩ công, ngược luyến tàn tâm, sinh tử văn, BE

Tình trạng: hoàn

Download


Nguyên nhân túy nguyệt duyến diệt bảy tháng


Tác giả: Thanh Lãnh Nguyệt Sắc

Thể loại: cổ trang, nam nam sinh tử, ngược, BE

Tình trạng: hoàn

Download


Lâm bích thính trúc


Tác giả:  Đạm Tuyết Yêu Cơ

Thể loại: sinh tử, BE

Tình trạng: hoàn

Download


Hồng song nguyệt


Tác giả: Phù Đàn

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, đoản văn, BE (?)

Tình trạng: hoàn

Download


Chước thương


Tác giả: Đê Tiếu

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, ngược luyến, si tình thụ, BE

Tình trạng: nhất bộ hoàn

Download


Cái này mỹ lệ hựu xấu xí đích thế giới


Tác giả: không rõ

Thể loại: hiện đại, ngược tâm, sinh tử, BE.

Tình trạng: hoàn

Download


Cai á chi thương


Tác giả: Diễm Lưu

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, ngược luyến, nhược thụ, BE 

Tình trạng: nhất bộ hoàn

Download


Bạn đồng.


Tác giả: Uẩn Phàm

Thể loại: Hiện đại, BE, nhất thụ nhất công

Tình trạng: hoàn

DownloadHồi thủ bích vân tây (回首碧云西)


Tác giả: Thiên Phàm Vũ Điệu

Thể loại: cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ nhất công, nam nam sinh tử, ngược tâm ngược thân, BE.

Tình trạng: Chính văn hoàn

Download