Nhân vô dục nhân vô phúc

List sinh tử văn

Vô lời khả nói


Tác giả: không rõ

Thể loại: cổ trang, cung đình, nam nam sinh tử, ngược luyến, HE.

Tình trạng: hoàn

Download


Vĩnh viễn hữu đa viễn


Tác giả: Na Sơn Na Thủy

Thể loại: hiện đại, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Vi quân thiên hạ khuynh


Tác giả: Dĩ Hinh

Thể loại: cổ trang, cung đình, cố chấp công, cường+si tình thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Túy hoàn nhan


Tác giả: Trang Sinh Hiểu Mộng

Thể loại: cung đình, nhất công nhất thụ, sinh tử văn, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Túy hoa âm


Tác giả:  Khóc Trần

Thể loại: cổ trang, cung đình, nam nam sinh tử.

Tình trạng: hoàn

Download


Trọng lai


Tác giả: Không rõ

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, nhất công nhất thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Trọng liên mặc ảnh


Tác giả: Bán Nha Nguyệt Nguyệt

Thể loại: xuyên qua thời không, ngược luyến, nam nam sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Trần ai


Tác giả: Linh Phong

Thể loại: cổ trang, xuyên việt, sinh tử, nhất công nhất thụ

Tình trạng: hoàn

Download


Trầm thu


Tác giả: Tâm Tự Thành Tro

Thể loại: cung đình, nhất thụ nhất công, nam nam sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Tinh nguyện


Tác giả: Apple

Thể loại: cường công nhược thụ, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Download


Tinh luyến


Tác giả: Apple

Thể loại: nhất thụ đa công, ngược thân ngược tâm, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download


Tiêu tương thủy mầu


Tác giả:  Neleta 

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất thụ đa công, sinh tử

Tình trạng: hoàn

Download